sounds great, feels good
28.01.2021

Conflictvrij kruispunt Plezantstraat

Conflictvrij kruispunt Plezantstraat
Aanpak kruispunt na dodelijk ongeval

Foto : HLN

Het gevaarlijke kruispunt van de Plezantstraat met de R42 waar in oktober vorig jaar nog een dodelijk ongeval gebeurde, zal uitgerust worden met een volledig conflictvrije verkeerslichtenregeling. Dat betekent dat er geen conflict meer is tussen zachte weggebruikers en gemotoriseerd verkeer. Ook zal de linksafbeweging van de Spoorweglaan naar de Plezantstraat verboden worden.

5 scenario’s

Naar aanleiding van het dodelijk ongeval op 20 oktober vorig jaar heeft het Agentschap Wegen en Verkeer onderzoek gedaan naar mogelijkheden om het kruispunt van de R42 met de Plezantstraat veiliger te maken voor zachte weggebruikers. Een vijftal scenario’s met verschillende lichtenregelingen en het verbieden van bepaalde verkeersbewegingen is onderzocht. Hierbij werd gekeken naar het effect op veiligheid, maar ook op files en wachttijden.

In overleg met de stad is begin januari beslist te kiezen voor het scenario waarbij een conflictvrije regeling gecombineerd wordt met een verbod voor linksafslaand verkeer vanuit de Spoorweglaan (R42) naar de Plezantstraat, omdat dit scenario de meest evenwichtige oplossing bood tussen veiligheid en doorstroming voor alle weggebruikers.

‘Vierkant groen light’

De conflictvrije regeling betekent in dit geval dat alle fietsers en voetgangers tegelijkertijd groen krijgen en dat alle andere weggebruikers wachten voor een rood licht. Het gaat niet over een volwaardig vierkant groen omdat het in dat geval niet toegelaten is om het kruispunt diagonaal over te steken. Dit om verwarring te vermijden voor fietsers die naast het vierkant groen nog een tweede groenfase krijgen op het kruispunt. Die aparte groenfase komt er voor de fietsers langs de Spoorweglaan (R42) die samen groen krijgen met het rechtdoorgaand verkeer.

Veiligheid vraagt meer geduld

Eén cyclus (waarbij iedere tak van het kruispunt aan de beurt komt om groen te krijgen) duurt doorgaans 120 seconden. Binnen deze cyclus zal er telkens 1 keer vierkant groen voorkomen. Dat betekent dat fietsers en voetgangers dus langer dan vandaag het geval is, zullen moeten wachten op groen licht. Omgekeerd zal ook het gemotoriseerd verkeer langer moeten wachten omdat zij na de groentijd voor de zachte weggebruikers beurtelings terug groen krijgen. Om de wachttijden in te korten en om het verkeer op het kruispunt veiliger te maken is dan ook beslist de linksaf-beweging vanaf de Spoorweglaan (R42) naar de Plezantstraat te verbieden. Daarnaast zal het niet mogelijk zijn voor voetgangers om de brede R42 in één cyclus over te steken. Dat zou voor veel te lange wachttijden en files zorgen. Kortom, het kruispunt wordt zeker veiliger maar er zal ook meer geduld gevraagd worden van alle weggebruikers.

Invoering eerste helft april

Een grondige aanpassing van de lichtenregeling op een kruispunt gebeurt niet van vandaag op morgen. De nieuwe verkeerslichtenregelingsplannen (V-Plannen) worden de komende weken afgewerkt. Daarna moeten er op het terrein aanpassingen gedaan worden aan de markeringen op het wegdek en de apparatuur. De timing is afhankelijk van de weersomstandigheden en leveringen van het benodigde materiaal. Als alles vlot verloopt zal de nieuwe situatie op het kruispunt in de eerste helft van april van kracht zijn.

Monitoring en flankerende maatregelen

De nieuwe regeling zal van de gebruikers enige gewenningstijd vragen. AWV en de stad zullen de situatie vanaf de invoering nauwgezet opvolgen om te zien of er bijsturingen nodig zijn en of er geen ongewenste neveneffecten zoals sluipverkeer optreden.

105.9
Lokeren
107.9
Sint-Niklaas